ALGEMENE VOORWAARDEN VERTIGO SPORTS ACTIVE B.V.

 1. Definities

 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 3. Totstandkoming overeenkomst

 4. Betaling

 5. Prijs

 6. Wijzigingen in het activiteitenprogramma

 7. Annulering door de opdrachtgever

 8. Wijzigingen door organisator

 9. Opzegging door de organisator

 10. Verplichtingen van organisator

 11. Aansprakelijkheid van de organisator

 12. Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer

 13. Tekortkomingen

 14. Toepasselijk recht en geschillen


1. Definities

1.1 Activiteiten: kitesurfen, windsurfen, powerkiten, kitebuggy, brandingkayaken, brandingraften, stand-up-peddling, skimboarden, slacklinen, balance boarding, beachgolf, beachgames.

1.2 Arrangement: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten.

1.3 Organisator: diegene die in de uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen aanbiedt aan de opdrachtgever.

1.4 Vertegenwoordiger van de organisator: diegene die uit naam van de organisator optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer, spelleider, of reis(bege)leider).

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een organisator zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement.

1.6 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die al of niet ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator.

1.7 Deelnemer: ieder natuurlijk persoon die feitelijk deelneemt aan een arrangement. Artikel 2 Toepasselijkheid


2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes en

overeenkomsten met betrekking tot alle activiteiten georganiseerd door de organisator.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door de organisator uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Artikel 3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst


3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de organisator aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van de organisator of het boekingskantoor een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

3.2 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

3.3 De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. De organisator zal hieraan tegemoet komen, zover het in haar vermogen ligt.

3.4 Het aanbod van de organisator is vrijblijvend en kan door de organisator bij boeking of binnen uiterlijk twee werkdagen hierna herroepen worden.

3.5 Wie namens een ander een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.


4. Betaling

4.1 Voor alle activiteiten geldt dat direct na ondertekening 50% van het geoffreerde bedrag dient te worden betaald op basis van de verzonden aanbetalingfactuur.

4.2 De overige 50% dient 5 dagen voor aanvang arrangement te zijn betaald, tenzij uitdrukkelijk anders met de organisator is overeengekomen.

4.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

4.4 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan de organisator een rente verschuldigd van 5% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever. Deze kosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.


5. Prijs

5.1 Op verzoek van de opdrachtgever brengt de organisator offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.

5.2 De organisator behoudt zich het recht voor tot 14 dagen voor aanvang de prijs met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in ondermeer personeelskosten, kosten van accommodatie etc. De organisator is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en te verklaren.

5.3 Indien de organisator besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever dient de organisator zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.

5.4 Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft de organisator de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen.

5.5 De organisator mag bij aanvang van het arrangement een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de organisator verschuldigd is.


6. Wijzigingen in het activiteitenprogramma

6.1 De organisator behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma of het programma niet door te laten gaan, door redenen gelegen in de eigen bedrijfsvoering of bij derden.Organisator verplicht zich alsdan tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.

6.2 Bij annulering, zoals bedoeld in artikel 6.1 verplicht organisator zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds geheel of gedeeltelijk voldane betaling. Dit geldt echter alleen indien organisator geen voor de klant gelijkwaardig programma ter vervanging heeft aangeboden.

6.3 De overeenkomst kan door de klant worden gewijzigd. Vermindering van het aantal deelnemers kan alleen binnen een marge van 10% en tot uiterlijk acht werkdagen voor de uitvoeringsdatum worden aangegeven. Voor samengestelde arrangementen met groepsprijzen, zoals losse workshops, vindt geen prijswijziging plaats.

6.4 Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% wordt de volledige per persoonsprijs doorberekend.

6.5 Een vermeerdering van het aantal deelnemers moet 8 werkdagen voor partijdatum schriftelijk worden gemeld. Altijd wordt de volle prijs in rekening gebracht. Organisator kan niet garanderen dat deze extra reserveringen altijd mogelijk zijn.


7. Annulering door de opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskosten cq evenementenverzekering

terzake het te organiseren evenement af te sluiten.

7.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door dit per aangetekend schrijven aan de organisator te melden. De datum van het poststempel geldt hierbij als annuleringsdatum.

7.3 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator: - indien de annulering geschiedt binnen 10 dagen voor aanvang van het arrangement 100% van de overeengekomen prijs; - indien de annulering geschiedt tot 10 dagen voor aanvang van het arrangement wordt de aanbetaling minus gemaakte kosten gerestitueerd. Deze kosten betreffen administratiekosten, eventuele inkopen en reserveringskosten bij derden.

7.4 Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten, zoals premie voor verzekeringen, indien een activiteit niet door kan gaan.


8. Wijzigingen door de organisator

8.1 Door gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden kan de organisator zich genoodzaakt zien het aangeboden arrangement te wijzigen. De organisator is verplicht de opdrachtgever een alternatief aan te bieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement zoveel mogelijk intact laat en dit onverwijld mee te delen.

8.2 De opdrachtgever kan de wijziging afwijzen indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke arrangement of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze aanzienlijk nadeel berokkent. De opdrachtgever die de wijziging afwijst moet dit zo spoedig mogelijk aan de organisator melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden.

8.3 Het arrangement vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang.

8.4 De uitvoering van het arrangement is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Bij arrangementen onder leiding van een vertegenwoordiger van de organisator heeft deze,
na overleg met de deelnemers, het recht het programma te wijzigen indien de situatie dit vereist.


9. Opzegging door de organisator

9.1 De organisator heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene
stakingen et cetera. De organisator is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

9.2 Bij opzegging door de organisator voor aanvang van het arrangement heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De organisator zal

zich inspannen de opdrachtgever een arrangement van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

9.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven
de organisator het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever. De organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever.


10. Verplichtingen van de organisator

10.1 De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de organisator mocht hebben. De organisator is naar gelang van de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen.

10.2 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.


11. Aansprakelijkheid van de organisator

11.1 De organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

11.2 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

11.3 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet op grove schuld is de organisator niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van opdrachtgeefster als bij derden. Opdrachtgever vrijwaart de organisator terzake van eventuele vorderingen van derden.

11.4 Indien wij bij de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk gebruik (doen) maken van diensten of zaken van door ons ingeschakelde derden, waartoe wij te allen tijde gerechtigd zijn, zullen wij nimmer tot verdergaande verplichtingen c.q. aansprakelijkheid gehouden zijn, dan waarop wij ons ten opzichte van deze derden kunnen beroepen. Wij

zullen de opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde contractuele (aansprakelijkheids)bepalingen van deze derden.


12. Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer

12.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

12.2 De deelnemer wordt aangeraden voor aanvang van het arrangement een adequate(reis)ongevallenverzekering af te sluiten, indien reeds afgesloten verzekeringen zoals de ziektekostenverzekering mogelijke schade niet afdoende dekken.

12.3 De deelnemer verplicht zich tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van het arrangement te bevorderen.

12.4 De deelnemer verplicht zich het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer kan eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal laten vastleggen. De deelnemer mag
geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk
maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. in rekening te brengen.

12.5 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer, voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien de deelnemer terzake van zijn uitsluiting geen verwijt treft, vindt volledige restitutie van het bedrag van de overeenkomst plaats.

12.6 De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden.


13. Tekortkomingen

13.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de organisator of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door de organisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

13.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend

bij de organisator. Heeft het arrangement geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

13.3 Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of, indien het arrangement geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.


14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg op te lossen. Indien het geschil niet tot een goed einde kan worden gebracht, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Middelburg.